หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ จัดโครงการกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมืออาชีพ
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ จัดโครงการกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมืออาชีพ

admin ssh
2024-01-26 07:47:39

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ จัดโครงการกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมืออาชีพ

    เมื่อวันที่ 9 และ10 มกราคม 2567 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมืออาชีพ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 2 ของสาขาวิชา  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม และเป็นการสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 

นางสาวนิศาชล นันทญาณกุล งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ถ่ายภาพ