ประวัติความเป็นมา


                ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาด้านการกีฬา และการดูแลสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬา ให้ก้าวไปสู่ความพร้อม และความสมบูรณ์สูงสุด ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่วนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก็ช่วยให้ผู้คนดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่นำมาซึ่งการมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

               หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้จัดการศึกษาวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพกำลังคน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้วิเคราะห์เห็นแล้วว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี ตลอดจนมีศูนย์สุขภาพ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย ครอบคลุมเขตงานในสาขาวิชาอย่างครบถ้วนและมีพันธกิจในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อยู่แล้ว ดังเช่น สาขาพยาบาลศาสตร์และสุขภาพสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพขึ้น ในปีพุทธศักราช 2555 เพื่อนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ