หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

admin ssh
2023-08-19 08:10:59

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

    วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม(ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม (กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม (กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) และ อาจารย์เมลานี อุระสนิท (เลขานุการ) ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป