หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

admin ssh
2024-02-22 14:01:12

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   วันที่ 20 และ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการใช้เครื่องมือร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในการตรวจประเมินสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 100 คน/วัน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี