หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุนเพรชสุนันทา
สาขาวิทยาศาตร์การกีฬาและสุขภาพรับสมัครนักศึกษาใหม่ QUOTA รอบที่ 2 ความสามารถทางวิชาการและโครงการทุนเ ...
2023-03-01 09:23:02
การแต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ !!!
การแต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ !!! ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัด ...
2022-06-10 14:24:06
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง
ตามปฏิทินวิชาการ (ภาคปกติ) สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พย.64 - 20 ธ.ค.64การลง ...
2021-11-05 13:44:06
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่องแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจำปรการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาระดั ...
2021-11-04 16:38:37
ประกาศปัจจุบัน