หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

admin ssh
2021-11-05 13:44:06

ตามปฏิทินวิชาการ (ภาคปกติ) สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พย.64 - 20 ธ.ค.64

การลงทะเบียนด้วยตนเอง

รหัส 57-62 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ตั้งแต่วันที่ 17 พย.-20 ธค.64

รหัส 63     ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พย.-20 ธ.ค.64

รหัส 64     ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 26 พย.- 20 ธค.64