หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ธนาเดช โพธิ์ศรี
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ธนาเดช โพธิ์ศรี

admin ssh
2023-08-19 08:11:32

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ขอแสดงความยินดี กับ

อาจารย์ธนาเดช โพธิ์ศรี ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566