หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

admin ssh
2022-07-28 07:54:19

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

     วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.พราม  อินพรม (กรรมการ) ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม (กรรมการ) อาจารย์เมลานี อุระสนิท (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2564 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป รูปแบบการตรวจประเมิน On-site ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี